תנאי שימוש

פרטי החברה:
Joinweb Ltd
ח”פ:514128800
כתובת: מוטה גור 4 , פתח תקווה
הצהרת הלקוח:
המבקש לקבל שירותי אינטרנט המסופקים על ידי “JoinWeb ltd” בדבר הסכמתו והתחייבותו לעמוד בתנאיה של “JoinWeb ltd” כדלקמן:
הסכמה לתנאים כהסכם מחייב :

תנאי השימוש של “JoinWeb ltd” (להלן “הרשיון”) מהווים הסכם משפטי בינך (בין אם הנך אדם או ישות משפטית) לבין “JoinWeb ltd” (להלן “JoinWeb ltd”), הנוגע לשירותי “JoinWeb ltd” המתוארים להלן.
שירותי “JoinWeb ltd” כוללים שרת/ים ו/או התוכנות המותקנות ו/או הפועלות בו, שסופקו ו/או יסופקו לך על-ידי “JoinWeb ltd”. התחברות לשירותי “JoinWeb ltd”, מהווה הוכחה להסכמה כי התנאים המפורטים להלן יחייבו אותך וכל מי שעושה שימוש בשרותי “JoinWeb ltd” באמצעות החשבון שלך.
להסיר כל ספק, בכל מקרה של הפרת תנאיה של “JoinWeb ltd” המפורטים להן, וכפי שישתנו מפעם לפעם אם ישונו, באמצעות החשבון שלך הנך האחראי להפרה באופן בלעדי.
שימוש בשרותי “JoinWeb ltd” יקרא בהסכם זה גם – “החשבון”.
הכותרות נועדו לנוחות הקריאה ואין להם כל משמעות אחרת.
כללי :
שירותי “JoinWeb ltd” ניתנים לפי הבנתה ותכנונה של “JoinWeb ltd”.
“JoinWeb ltd” רשאית לשנות מאפיינים, תנאי רשיון או כל תכונה אחרת של שרותיה בכל עת, תוך הודעה ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני.
“JoinWeb ltd” איננה יוצרת כל מצג, מפורש או משתמע, לגבי המידע הכלול באתר הבית שלה ו/או באתרים אחרים של “JoinWeb ltd” ו/או באתרים אחרים באינטרנט המקושרים ל-“JoinWeb ltd” ו/או שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות “JoinWeb ltd” . מידע הכלול בדף הבית של “JoinWeb ltd” (ובדפים המקושרים אליו) עלול לכלול אי דיוקים מהותיים, טכניים ו/או טעויות הגהה, וכן עשוי להתעדכן או להשתנות מעת לעת ללא הודעה.
ידוע ומוסכם עלי כי אני אחראי באופן בלעדי לשימוש בשרותי “JoinWeb ltd” ולתוצאות השימוש בו, לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילויותי ואני מסכים בזאת כי לא תהא לי כל תביעה בעילות אלה.
“JoinWeb ltd” איננה ולא תהיה אחראית ולא תיטול עליה כל חבות לנזק כלשהו, לרבות נזק עקיף או תוצאתי, שייגרם כתוצאה מאובדן שימוש, אובדן מידע ו/או אובדן רווח, בגין תובענה חוזית, נזיקית ו/או אחרת.

ההוראות דלעיל באות להוסיף על ההגבלות ו/או הפטורים החלים על פי הדין על אחריותה של “JoinWeb ltd”.
הרשת, האתר, השרת, מאגרי המידע, בסיסי המידע, האינדקסים, האתרים, ההפניות, הלינקים (Links), והכתובות, הכלולים ו/או המקושרים ו/או הנלווים למוצר לשירותי “JoinWeb ltd” השירות עצמו (להלן “המקורות השונים”) יכולים להשתנות, להתרחב, להצטמצם, להיות מוגבלים או סגורים, בכל זמן שהוא ואין “JoinWeb ltd” אחראית לכך בכל מקרה.

“JoinWeb ltd” יכולה להחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, אם להמשיך ולתת גישה למקורות השונים כולם או חלקם, לרבות עצירת גישה באופן זמני או קבוע, תוך הודעה ללקוחות באמצעות דואר אלקטרוני

“JoinWeb ltd” אינה מתחייבת שהפעולות, השירותים והיכולות של המקורות השונים יהיו ללא הפרעה ו/או טעויות, או כל פגם מסוג כלשהו.

אני פוטר את “JoinWeb ltd” מהאחריות לכל נזק שייגרם לי לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לתוכנה, למחשב, לתוכנות אחרות, למשתמשים אחרים, למאגרי מידע, או כל חומרה אחרת, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מהפרטים הבאים:
אני מודע לכך שתתכנה טעויות אשר יובילו לקבלת מידע מוטעה, הוא הדין באשר לשליחת דואר אלקטרוני באמצעות שירותי “JoinWeb ltd”,
אני מודע לכך שאין בלעדיות ו/או אוטנטיות למידע אותו אקבל באמצעות שירותי “JoinWeb ltd”.
אני מודע לכך שכל מידע שאני צופה בו או מקבל אותו או שולח אותו באינטרנט, איננו מאובטח ואיננו מקנה פרטיות וישנם גורמים היכולים להשיג את המידע, לפרוץ למחשבים, לפענח סיסמאות, להטריד ולהפיץ וירוסים.
1. אבטחה:
אני אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר יעשה בחשבוני/ותי וחיסיון סיסמתי/ותי לרבות בחירתה של הסיסמה, ווידוי כי רישומה נעשה באופן הנכון.
אני אחראי באופן בלעדי לשמירה גיבוי והגנה על קבצי.
ידוע ומוסכם עלי כי “JoinWeb ltd” תשעה או תשנה או תבטל גישה לחשבוני בתוך 24 שעות מעת קבלת הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני ,על כך שסיסמתי אבדה, נגנבה או נחשפה באופן כלשהו.
אני פוטר בזה את “JoinWeb ltd” מכל אחריות לשימוש או חיובים אשר נעשו בחשבוני בטרם הודע לה הדבר ועבור הזמן אשר יידרש לה על מנת לבצע השינויים הנדרשים בחשבוני כאמור.
ממסרים ודואר האלקטרוני במערכת זו הינו פרטי ככל ש – “JoinWeb ltd” מסוגלת לעשותו ככזה.
ידוע לי כי אין מערכת מחשב היכולה להיחשב כבטוחה מפני פריצה.
ידוע לי כי , ממסרים דואר אלקטרוני יכולים לעבור דרך מערכות מחשב רבות ואינם יכול להיחשב לאמצעי תקשורת בטוח אלא אם הוצפן וגם אם הוצפן יחשב הדבר בטוח ככל שהצופן בטוח מפני פענוח.

2. קבצים אישיים
“JoinWeb ltd” אינה אחראית באופן כלשהו לקבציי האישיים המאוחסנים על שרתיה (SERVER) לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור כל שינוי בהם , מחיקה, חשיפה וכד’. ואני אחראי בלעדית לגיבוי ומעקב אחר החומר המאוחסן.
ידוע לי ואני מסכים של-“JoinWeb ltd” הזכות למחוק את קבצי האישיים בכל מקרה בו הובא הסכם זה לידי סיום.
2. זכות שימוש אישית בחשבון/ות
זכות השימוש בשרותי האינטרנט אותם מספקת “JoinWeb ltd” אינם ניתנים להעברה.
השימוש בחשבון האינטרנט מוגבל באופן מפורש לפרט או לעסק הרשומים כבעלי החשבון, ולתלויים בבעל החשבון המתגוררים באותה כתובת.
אני מתחייב שלא להשתמש ולא לאפשר שימוש ביותר מחיבור אחד לחשבון אחד בכל זמן נתון.

3. הבעלות בכתובת אינטרנט / רשת
ידוע לי כי כתובת האינטרנט אשר תסופק לי על ידי “JoinWeb ltd” (IP), הינה בבעלותה הבלעדית של “JoinWeb ltd” והיא מושאלת לשימושי כל עוד הסכם הינו תקף.
משבוטל הסכם זה על ידי “JoinWeb ltd” בשל סיבה כלשהי, לא אעשה שימוש בכתובת זו(IP), וידוע לי ואני מסכים כי כל שימוש או ניסיון לשימוש כזה הינו שלא כדין ועלול לגרום נזק ל – “JoinWeb ltd”, נזק אשר בגינו תהיה זכאית “JoinWeb ltd” לפיצוי המוסכם, כפי שנקבע בהסכם זה.

4. ציות לחוק
אני מתחייב לעשות שימוש בשרותי “JoinWeb ltd” בהתאם לחוקים ולתקנות הידועים בעת תחילת השימוש בשרותי “JoinWeb ltd” זה וכפי שישתנו מפעם לפעם.
מבלי לפגוע בכלליות האמור, ידוע לי כי – העתקה ו/או העברה של חומר כלשהו בניגוד לחוק בישראל ו/או לחוק הבינלאומי – אסורה.
ידוע ומוסכם עלי כי, המידע אותו אני בוחר לאחסן בחומרה או בתוכנה אחרת ו/או להביא להדפסה, כפוף לתנאיה של “JoinWeb ltd” הקבועים ברשיון וכן לתנאים אשר קבועים במקור ממנו נלקח המידע לרבות התחייבויות משפטיות, זכויות יוצרים, סודיות, פרטיות וחוקי ייצוא וייבוא.
אני מתחייב כי העתקה ו/או העברה של חומר כלשהו תוך שימוש בשירותי “JoinWeb ltd” באמצעות חשבוני לא יפרו באופן כלשהו זכויות יוצרים, סימן מסחר, פטנט, סטטוס ו/או קניינים כלשהם של צד ג’ כלשהו, כן לא יכילו חומר לרבות דברי תועבה, לשון הרע ו/או איומים כלשהם.
ידוע ומוסכם עלי כי, תוכנות אשר מיועדות לשמש לדברים המתוארים לעיל ו/או תוכנות אשר יכילו דברים כאמור, או אשר השימוש בהן עלול להווה הפרה של האמור לעיל, תמחקנה על ידי “JoinWeb ltd” מיד לכשהדבר יובא לידיעתה.
אני אהיה אחראי לכל הוצאה בלא יוצא מן הכלל, העלולה להיגרם ל – “JoinWeb ltd” בשל דרישה ו/או תביעה בשל הפרה כאמור, אשר יגרמו כתוצאה משימושי בשרותי “JoinWeb ltd”, או שימוש בחשבוני, בניגוד להתחייבויותי כפי שנקבעו בהסכם זה.
לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הוצאות עבור שכ”ט עו”ד, אגרות וכד’
להסיר כל ספק ידוע ומוסכם עלי כי, “JoinWeb ltd” רשאית לבטל באופן מיידי את אפשרותי לקבלת שירותיה במקרה של הפרה כאמור, ולא תהיה לי כל טענה בלא יוצא מן הכלל כנגד “JoinWeb ltd” .

5. התנהגות בלתי הולמת
ידוע ומוסכם עלי כי – חשד להתנהגויות כפי שיפורטו להלן יביאו להשהיית שירותי “JoinWeb ltd” ללקוח לתקופת בדיקת החשדות, וביטול השירותים כליל במקרה של אימות החשד ביחס להתנהגויות המפורטות להלן.
ידוע ומוסכם עלי ש”JoinWeb ltd” תעשה שימוש באמצעים טכניים שיש בהם כדי לחסום משלוח ממסרים באופן המתואר להלן, עוד בטרם משלוח הדואר כאמור.
מוסכם עלי כי, מבלי לפגוע בכלליות האמור בהסכם זה, התנהגות מן ההתנהגויות המפורט להלן, מהווה הפרת הסכם זה ומזכה את “JoinWeb ltd” בפיצוי המוסכם.
5.1 משלוח פריט מידע אחד או פרטי מידע הדומים בתוכנם למספר גדול של קבוצות דיון (20 קבוצות דיון ומעלה) או משלוח מתמשך של פריטי מידע שחורגים ממסגרת הנושא (לדוגמא חורגים מכתב הזכויות של קבוצות הדיון, או כאלה הגוררים תלונות כאמור, מצד משתתפים קבועים בקבוצה)
.5.2 משלוח כמות גדולה של דואר אלקטרוני /ממסרים ללא בקשה מאת הנמען
.( כמות גדולה הכוונה ל – 25 נמענים ומעלה), אשר עלול לעורר תלונות מצד הנמענים.
5.3 עשית האמור ב – 5.1 או 5.2 לעיל באמצעות ספק אחר, תוך שימוש בחשבון “JoinWeb ltd” כנמען לתשובות או לשם הפניית תשומת הלב לאתר הנמצא אצל “JoinWeb ltd”.
5.4 הטרדה של פרטים באינטרנט , למרות בקשת “JoinWeb ltd” ו/או אותם פרטים לחדול.
5.5 הפצצת דואר (גרימת עומס יתר של ממסרים) – הכוונה למשלוח לכמויות גדולות של דואר שלא על פי בקשה לפרטים או עסקים.
5.6 התחזות למשתמש אחר ו/או זיוף ו/או חיקוי באופן כלשהו של משתמש אחר בקבוצות דיון או ב – IRC (אין בכך למנוע שימוש בשמות כינוי ב IRC או שימוש בשירותי דואר באופן אנונימי).
5.7 ניסיון ו/או חדירה לפרטיות בניסיון לקבל גישה למידע הפרטי של משתמש אחר בלא קבלת אישור מפורש מאותו משתמש.
5.8 שימוש ב תוכנות רובוט מבוססות IRCמסוג כלשהו , בין אם על שרתי IRC הנשלטים על ידי “JoinWeb ltd” או על ידי אחרים. ( תוכנת רובוט הכוונה לתוכנה הפועלת ומחוברת לשרת ה – IRC 24 שעות ביממה, והמבצעת באופן אוטומטי פעולות מסוימות.)
5.9 פעילות בלתי ידידותית ברשת, ניסיון להתערב בעבודתן של מערכות של “JoinWeb ltd” s או קישוריהן לרשת או באופן שיש בו כדי להפריע ו/או לפגוע באופן כלשהו בשימוש של גולשים או מערכות אחרות לעשות שימוש בשרותי “JoinWeb ltd” באופן כלשהו.
5.9.1 כל ניסיון של משתמש לקבל גישה באופן כלשהו לחשבון שאינו שלו בשרותי “JoinWeb ltd” אסור , להוציא אם הדבר נעשה בהסכמה מפורשת של בעל החשבון.
5.9.2 כל ניסיון לעשות שימוש בשרותי “JoinWeb ltd” המיועד לחסום מערכת אחרת.
5.10 שליחת כמות גדולה של ממסרים, בהן כתובת האינטרנט (IP) שלך למנועי חיפוש או אינדקסים אחרים, בניסיון להשיג דרוג טוב יותר במנוע החיפוש או האינדקס ואשר גורר תלונה מצד מנהלי אתר מנוע החיפוש ו/או האינדקס.
6. שימוש יתר במשאבי המערכת ו/או הרשת
ידוע ומוסכם עלי כי “JoinWeb ltd” שומרת לעצמה את הזכות להקצות לחשבון מסוים במקרים מסוימים. כמות מוגדרת מראש של משאבים דוגמת – רוחב פס, CPU, מקום בדיסק וכד’. ללקוח יודע מראש על סדר גודל של המשאבים אשר הוקצו לו על ידי “JoinWeb ltd”.
בכל מקרה בו יחרוג חשבוני מהמשאבים אשר הוקצו כאמור, “JoinWeb ltd” תודיע לי על החריגה כאמור, באמצעות הדואר האלקטרוני.
באם החריגה כאמור תמשך 48 שעות מעת משלוח הודעה כאמור, אדרש להעלות את סווג חשבוני או אפסיק השימוש החריג.
ידוע ומוסכם עלי כי , במידה והחריגה כאמור, תפגע ביכולתה של “JoinWeb ltd” לספק שירות ללקוחותיה, שומרת לעצמה “JoinWeb ltd” זכות לנקוט בפעולה מידית לפתרון הבעיה לרבות השהיית החשבוני, במקרה כזה תשלח אלי הודעה בהקדם האפשרי.
6.1
שימוש בתעבורת הנתונים באופן שיחרוג מהמיכסה החודשית הנ”ל, יגרור תשלום של 5 ₪ + מע”מ לכל 1GB של חריגה בחודש. לחלופין, ניתן לשדרג את תוכנית הארוח לתוכנית המכילה מיכסת תעבורת נתונים חודשית גדולה
יותר

7. הסכמה לכללי רשתות אחרות
כל גישה לרשתות אחרות המחוברות לשירותי “JoinWeb ltd” , יעשו בהתאם לכללי אותה רשת כמו גם לכללי “JoinWeb ltd”.

8. בדיקות/פרטיות
“JoinWeb ltd” שומרת לעצמה הזכות לבדוק ממסרים של לקוחות הנעשות באמצעות שירותיה.
ידוע לי כי השירותים אותם מספקת “JoinWeb ltd” אינם בגדר אמצעי מאובטח להעברת מידע בהתאם לחוק הדואר / בזק / הגנת הפרטיות, ואין לי ולא יהיו לי ציפיות כלשהן לפרטיות.
ידוע לי ומוסכם עלי כי “JoinWeb ltd” ולעובדיה יידרש מפעם לבדוק את המערכת לרבות ה – LOG ורישומים אחרים, במטרה לוודא אם לא בוצעו פעולות חדירה בלתי חוקיות של רשתות אחרות.
ל – “JoinWeb ltd” זכות הכניסה לתא האלקטרוני שלי כמו גם לכל הקבצים המאוחסנים באמצעות “JoinWeb ltd”, לצורך תיקון תקלות אשר עלולות להיווצר במערכות “JoinWeb ltd” או בדואר האלקטרוני.
אני מצהיר כי ידוע לי כי תיקונים ו/או בדיקות כאמור עלולות לגרום לשינויים בקבציו והוא פוטר את “JoinWeb ltd” מכל אחריות.

9. שיתוף פעולה עם שלטונות החוק
ידוע ומוסכם עלי כי “JoinWeb ltd” תשתף פעולה עם שלטונות החוק לצורך אכיפה ו/או בדיקת חשדות בדבר פעילויות בלתי חוקיות לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, העברה ו/או שימוש בלתי חוקיים בקניינים רוחניים, משלוח או העברת דואר אלקטרוני המכיל איומים בלתי חוקיים ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת.

10. חיסיון מידע ביחס למנויי “JoinWeb ltd”
“JoinWeb ltd” תשמור בחסיון מלא כל פרט אשר נמסר לה על ידי לצורך המנוי, לרבות חיובים בחשבוני/ותי, מפני כל צד ג’, להוציא במקרה שתידרש להציג פרטים אלו באמצעות צו הנחזה להיות חוקי אשר הוצא על ידי רשות המורה לה לעשות כן.
מוסכם עלי כי שיקול דעתה של “JoinWeb ltd” ביחס לחוקיות הצו מחייבת אותי ואין לי ולא תהינה לי כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

11. זכות “JoinWeb ltd” לעכב או לבטל חשבון
ידוע ומוסכם עלי כי ל – “JoinWeb ltd” הזכות להשעות או לבטל חשבוני/ותי בכל מקרה ללא אזהרה מוקדמת, מסיבה כלשהי, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, במקרה של דחית תשלום או אי תשלום במועד עבור שירותים אשר סופקו על ידי “JoinWeb ltd”, או בשל חשש של “JoinWeb ltd” לביצוע פעילות באמצעות שירותי “JoinWeb ltd” העלולה להזיק ל “JoinWeb ltd” , ללקוחותיה, עובדיה, ספקיה, קשריה העסקיים או כל משתמש באינטרנט.

12. הזכות לגבות תשלום לצורך תיקון נזקים
ל – “JoinWeb ltd” הזכות לגבות תשלום לצורך תיקון נזקים (לתכנות, מחשבים, קווים ושעות עבודה) באם יגרמו ל – “JoinWeb ltd” נזקים כלשהם אשר ידרשו תיקון מסוג כלשהו ו/או כל נזק אחר העלול להגרם לה.

13. תרופות אחרות / העדר תביעות
אין באמור במסמך זה להגביל באופן כלשהו את זכות התביעה של “JoinWeb ltd” באופן כלשהו.
“JoinWeb ltd” שומרת לעצמה לנהוג בכל דרך אשר תראה לה נכונה בלא יוצא מן הכלל, לצורך גבית תשלום והשבת הוצאות אותם הוציאה במטרה לזהות מפרים (מזיקים) וסילוקם מרשת שירותי “JoinWeb ltd” וכן כל הוצאה אשר תגרם לה בשל ניתוק של חשבון.
להסיר כל ספק אין ללמוד מהימנעות “JoinWeb ltd” לפעולה על ויתור כלשהו מצד “JoinWeb ltd” על זכותה לנקוט בפעולה בעתיד ו/או לתבוע ו/או לקזז כספים אשר יגיעו לה כאמור.

14. חיובים ותשלומים
חשבונית עבור שירותי “JoinWeb ltd” יומצאו מידי תקופת השירות, במועד קבוע .
אני אשלם עבור שירותי “JoinWeb ltd” באמצעות כרטיס האשראי שלי או אמצעי תשלום אחר אשר אושר ע”י “JoinWeb ltd”.
ידוע ומוסכם עלי כי “JoinWeb ltd” זכאית להגביל את גישתי לחשבוני/ותי, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור – בשל חריגה מסך האשראי הניתן לי על ידי הבנק, מספר כרטיס לא נכון, שינוי במספר הכרטיס בלא דווח ל – “JoinWeb ltd”, או הודעה על תפוגתו.
בקרות מקרה כאמור, אני מתחייב לשלם באופן מידי, את חשבונית החיוב מיד עם קבלתם עד לאיפוס חשבוני/ותי, ידוע ומוסכם עלי כי סגירת חשבון תהיה קבילה במסמך בכתב בלבד שישלח ממני אל “JoinWeb ltd” .
עד לקבלת הודעה על סגירת החשבון בכתב, כל תוספת חיוב אשר לא שולמה תתווסף לחשבוני/ותי לתקופת החשבון האחרון, אלא אם הוסכם אחרת ביני לבין “JoinWeb ltd” ועם תשלומה על ידי ייסגר חשבוני בסוף תקופת החיוב.
באם החשבון יישאר בלתי משולם לתקופה של 7 יום מיום הוצאת החשבון, השירות יופסק עד לקבלת התשלום, והלקוח ישלם תשלום בסך 100 ש”ח לצורך חידוש השירות.
אין בהפסקת השירות כאמור כדי לפטור אותי מן החיוב בתשלום.
בקשה בכתב להפסקת השירות בתוספת תשלום מלא עד אותו מועד תפטור אותי מן החיוב תקופתי הקבוע.
מוסכם כי אם שיק יחזור מבלי שיפרע מסיבה כלשהי החשבון יושהה מיידית, ואני אחויב בתשלום השיק בתוספת סך של 50 ש”ח בשל החזרת השיק.
בכל מקרה של אי תשלום, או אי תשלום במועד, אני מתחייב לשלם ל – “JoinWeb ltd” כל הוצאה בלא יוצא מן הכלל, אותה תאלץ “JoinWeb ltd” לשלם על מנת לגבות את התשלום לו היא זכאית לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות כאמור שכ”ט עו”ד, אגרות וכו’.

14.1. ביטול והחזרים
לקוח יכול לבטל שירות בכל עת. במידה והלקוח מעוניין לבטל את השירות באמצע תקופה ששולמה מראש, לא יינתן החזר כספי עבור התקופה הנותרת. Joinweb Ltd שומרת את הזכות לסגור שירות הניתן ללקוח. במידה והשירות נסגר ע”י Joinweb Ltd יוחזר ללקוח החלק היחסי של התשלום, אך לא אם הפעולה נבעה מהפרה של תנאי שומוש / הסכם.
14.1.A. חידוש
חידוש אחסון יבוצע אוטומטית לאחר סיום תקופת השירות .
על מנת להפסיק שירות אחסון לקוח חייב להודיע שבועיים מראש על כך בהודעה בכתב.

14.2. המחירים באתר joinweb.co.il
הינם בשקלים/דולרים ולא כולל מע”מ הנדרש בחוק. המחירים בדף רישום כוללים מע”מ הנדרש בחוק . המחירים הנקובים בשער הדולר מתומחרים לפי שער של 4.0 ש”ח
14.3.
Joinweb Ltd רשאית להעלות את דמי השירות בגובה מדד + 2% מידי שנה.
14.4.
תנאי שירות אחסון אתרים שיתופי התשלום עבור תוכנית האכסון הינו ל 3 חודשים מראש

15. רכישה וניהול שם מתחם (Domain) או (דומיין)
עבור דומיין הנרשם דרך Joinweb Ltd ישנם רק אפשרויות ניהול דומיין הבאות: Lock Transfer (נעילת דומיין), UnLock Transfer (שחרור נעילת דומיין)
עריכת פרטים אודות דומיין
15.1. ניהול רשומות DNS
עבור דומיין ללא חבילת אחסון ניתן לשנות רשומות NS של אותו דומיין בלבד.

ניתן לשנות רשומות הבאות עבור דומיין המופנה לשרתי DNS המתנהלים בחברתנו ואותו דומיין רשום בתוך פאנל ניהול של חבילת אחסון פעילה והמשוייכת לאותו לקוח : A Record , CNAME Record, TXT Record , MX Record.

15.2. תמיכה טכנית עבור ניהול דומיין המתנהל בחברת Joinweb Ltd
הגדרת רשומות: A Record , CNAME Record, TXT Record , MX Record, PTR Record.

שירות או תמיכה טכנית אינו כולל עזרה בעברת דומיין (Transfer Domain) לרשם אחר חוץ מפעולת UnLock Transfer (שחרור נעילת דומיין).

15.3
עבור רישום דומיין שבוצע בפועל לא ינתן החזר כספי.

16. זכות “JoinWeb ltd” לשנות השירות ו/או מדיניות
ידוע ומוסכם עלי כי ל – “JoinWeb ltd” הזכות לשנות את השירותים אותם היא מספקת ללא מתן הודעה מראש, לרבות אך מבלי לפגוע באמור – תהליכי התחברות, פרוצדורות גישה, שעות הפעלה, תפריטים, הוראות, תיעוד וכו’.
“JoinWeb ltd” זכאית לשנות תנאי התקשרות אלו באמצעות פרסום הודעה באתר.
להסיר ספק , ידוע לי המשך שימוש שלי בשירותי “JoinWeb ltd” לאחר פרסום הודעה בדבר השינוי כאמור, תהווה אישור והסכמה שלי לשינויים הנ”ל.
17. אחריות / פטורים
כי ידוע לי כי השירות המסופק על ידי “JoinWeb ltd” מסופק בתנאים של –
“AS IS, AS AVAILABLE” (כפי שהוא ועל פי זמינות)
ל – “JoinWeb ltd” לא תהיה כל אחריות ישירה או עקיפה מפורשת או נלמדת, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ביחס להתאמה, התאמה למסחר או לכל מטרה מסוימת אחרת, ככל שהדברים נוגעים לשירותי “JoinWeb ltd” או ביחס למידע או תוכנה הכלולים בו.
אני משחרר את “JoinWeb ltd” מכל אחריות ישירה או עקיפה לכל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לי כתוצאה משימוש או חוסר יכולת שימוש בשרותי “JoinWeb ltd”, אפילו ונגרמו בשל רשלנות “JoinWeb ltd”.
לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נזק העלול להיגרם בשל מאובדן מידע (DATA) , איחור בהעברה, העברה שגויה באופן כלשהו, הפסקה זמנית של תקשורת, משלוח או הפצת מידע אשר נשלח על ידי באופן שגוי ו/או גילוי מידע אשר נשלח על ידי לצד ג’ כלשהו.
מבלי לפגוע באופן כלשהו בכלליות האמור לעיל ולהלן, “JoinWeb ltd” לא תשא באחריות חוקית כלשהי בלא יוצא מן הכלל, בשל התנהגות, תוכן, טובין או שירותים אשר מסופקים באינטרנט תוך שימוש בשרותי “JoinWeb ltd”, , ואין בתשלום אותו אני משלם ל – “JoinWeb ltd” בכדי להוות בסיס כלשהו לתביעה שלי ו/או של צד ג’ עמו אתקשר באמצעות שירותי “JoinWeb ltd” כנגד “JoinWeb ltd”, ובאם צד ג’ כלשהו יתבע את “JoinWeb ltd” בשל התקשרות כאמור, אני אחראי לשפות את “JoinWeb ltd” בכל סכום בו תחויב בתוספת הוצאות אשר עלולות להיגרם לה בשל תביעה כזו.
בכל מקרה מוסכם עלי כי גם אם תמצא “JoinWeb ltd” אחראית באופן כלשהו לאמור לעיל, אחריותה מוגבלת לסך התשלום החודשי אותו אני משלם ל”JoinWeb ltd” עבור השירותים הניתנים לי.
השימוש במידע כלשהו אשר יגיע אלי באמצעות “JoinWeb ltd” ו/או השירותים אותם אני אקבל מ – “JoinWeb ltd” הינם באחריותי הבלעדית ו – “JoinWeb ltd” אינה אחראית באופן כלשהו לתוכן ו/או לאמינות ו/או לנגישות המידע ו/או איכותו.
אני מודע לכך ששירותי “JoinWeb ltd” ניתנים בסביבת האינטרנט ולכן אני חשוף לכל הבעיות שעשויות להימצא ברשת האינטרנט לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור – פריצה למחשבים , פריצה לסיסמאות, היעדר פרטיות, וירוסים ,היעדר אבטחה והטרדות.
אני האחראי הבלעדי לבודד ולנקות כל File או מידע מסוג כלשהו מהמקורות השונים מכל וירוס, Hostile Vandals, Trojan Horses,

לקוח יקר

אנו פונים אליך לגבי עדכון בנוגע להתפרצות וירוס הקורונה (COVID-19) ברחבי העולם. ברצוננו להבטיח לך שבריאות הלקוחות והעובדים שלנו ורווחתם נמצאת בראש מעיינינו ואנחנו מחויבים באופן מוחלט להפוך את סביבת העבודה לבטוחה ככל האפשר. אנחנו מתייחסים ברצינות גמורה לבריאות ולביטחון של הלקוחות וחברי הצוות שלנו.